Velets vedtekter

SVINES VEL

VEDTEKTER

Vedtatt 24. juni 1967, revidert 22. juni 2014 og 17. juni 2018.

1. Vellets interesseområde

Svines vel er en sammenslutning av eiendomsbesittere på øya Svines. I tillegg til selve Svines omfatter vellets interesseområde hele Lyseren med omkringliggende utmarksområder og friarealer.

2. Vellets formål

a) Vellet skal ivareta medlemmenes felles interesser ved å fungere som et representativt organ på vegne av tomte- og hytteeierne.

b) I samarbeid og forståelse med kommunen og de omliggende velforeninger, friluftsråd, feriehjem og andre, vil vellet arbeide for en planmessig utbygging av Svines-området og det omliggende Lyseren-området, til fordel for alle tomte- og hytteeiere.

c) Vellet vil legge stor vekt på naturvern og arbeide for at området blir attraktivt rekreasjonsområde ved å motarbeide vannforurensing, sjenerende støy, skjemmende søppeltømming og ødeleggelser av forskjellig slag.

d) Vellet vil fremme godt naboskap, bidra til at tomteeiernes rettigheter blir respektert og at det blir et godt samarbeid mellom de som holder til i området.

3. Medlemmenes plikter

Det er pliktig medlemskap for alle eiendomsbesittere på Svines.

Hvert gårds- og bruksnummer teller som ett medlemskap. Hovedmedlem kan, med signert fullmakt, la seg representere på årsmøtet og delegere sin stemme til familiemedlem eller annen person som er medlem i Svines vel. Hver representant kan bare møte med en fullmakt.

Eiendomsbesitterne på Svines forplikter seg til å støtte velforeninger og dens virksomhet ved

- å innbetale medlemskontingent og andre pålagte kostnader innen fristens utløp; forfalte krav sendes til inkasso etter en purring

- å arbeide for godt naboskap og allmenn trivsel

- å vise naturvett og ikke forurense eller forsøple øyas eller omkringliggende områders friarealer

- å ta hensyn til skiftende klimatiske forhold ved ferdsel, bl.a. ved å unngå tungtransport på veien i vårløsningen (omfattende skade på veien skal utløse erstatningsansvar)

- å hindre at uvedkommende får adgang til å passere bommen ved Spigerverksarbeidernes feriehjem

- å stille seg til rådighet ved valg av styre og eventuelt andre organer som årsmøtet beslutter opprettet; vedkommende er imidlertid ikke pliktig til å motta gjenvalg.

4. Stemmerett og valgbarhet

Grunneiere og hytteeiere som er medlem av vellet, og som har betalt siste års kontingent, har stemmerett på de felles møter som arrangeres innen vellet, med en stemme for hver registrert hytte/tomt. Disse er også valgbare til tillitsverv. Hovedmedlem kan, med signert fullmakt, delegere sin stemme til et familiemedlem eller annen person som er medlem i Svines vel. Hver representant kan bare møte med en fullmakt.

5. Kontingenten

Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal i hovedsak dekke utgifter til vedlikehold og brøyting på stamveien. Ved årsmøtevedtak om tiltak som medfører særskilte kostnader, har styret fullmakt til å fordele disse på eiendomsbesitterne. Ved tiltak som også berører grunneiere utenfor vellets område, har styret fullmakt til å forhandle med de berørte parter om en fordeling av kostnadene.

6. Styret

Styre for Svines vel velges av årsmøtet og består av:

· leder

· 4 styremedlemmer – blant disse utpeker styret selv nestleder, sekretær og kasserer

· 1 varamedlem

Styret leder vellets daglige drift, iverksetter årsmøtets vedtak, ivaretar medlemmenes interesser overfor andre instanser og er deres talerør utad. Styret disponerer vellets midler i overensstemmelse med budsjett godkjent av årsmøtet.

Styret skal sammenkalles når leder eller to øvrige styremedlemmer finner det påkrevd, med minst åtte dagers varsel.

Varamedlem skal innkalles til alle styremøter, men har stemmerett kun når styret ikke er fulltallig.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede, deriblant enten leder eller nestleder.

Styrets vedtak fatter etter alminnelig flertall; ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Styret fungerer som vellets veilag.

Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal framgå av protokollen om vedtaket var enstemmig. Eventuelle dissenser skal protokolleres. Protokollen skal undertegnes av samtlige styremedlemmer som var til stede på møtet. Alle vellets medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene, og protokollen skal være tilgjengelig på årsmøtet.

Sekretær fører protokoll, utarbeider årsberetning (i samarbeid med styret for øvrig) og er ansvarlig for vellets arkiv.

Eventuell godtgjørelse til styremedlemmer skal fastsettes av årsmøtet med virkning for kommende styreperiode.

7. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig, når 15 medlemmer fremmer skriftlig krav om det, eller etter flertallsvedtak på ordinært eller tidligere ekstraordinært årsmøte. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jf. punkt 8.

8. Årsmøte

Årsmøtet er vellets øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal innkalles av styret med minst 14 dagers varsel og skal avholdes i juni eller juli måned.

Innkallingen til årsmøte sendes hovedsakelig som vedlegg til e-post. De medlemmer som ikke har tilgang til e-post eller ønsker innkallingen sendt med vanlig post, må gi styret beskjed om dette. Medlemmene er selv ansvarlige for å informere styret om korrekt adresse, samt e-postadresse. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, skal være styret i hende innen utgangen av april. Vellets arbeids-og budsjettår følger kalenderåret. Referat fra årsmøtet skal inngå i styrets protokoll.

Innkalling til ordinært årsmøte skal inneholde:

· styrets årsberetning

· revisorbekreftet regnskap

· budsjett for inneværende år

· innkomne forslag – fra styret (inkludert fastsettelse av kommende års kontingent) og fra øvrige medlemmer

· innkomne forslag på tillitsvalgte (valgkomiteen plikter å forelegge samtlige innkomne forslag)

Det ordinære årsmøtet skal ha følgende dagsorden:

1.  Åpning

2.  Godkjenning av innkalling

3.  Godkjenning av dagsorden

4.  Valg av ordstyrer

5.  Valg av referent

6.  Valg av to personer til å undertegne referatet

7.  Valg av to personer til tellekomité

8.  Antall stemmeberettigede, inkludert forhåndsstemmer

9.  Styrets årsberetning

10. Regnskap for foregående år

11. Budsjett for inneværende år

12. Kontingent for påfølgende år

13. Innkomne forslag

14. Valg av

· leder, for 2 år

· 2 styremedlemmer, for 2 år

· 1 varamedlem, for 1 år

· 2 revisorer, for 1 år

· 2 medlemmer til valgkomité, for 1 år

Vedtak på ordinært årsmøte skjer med alminnelig flertall, med unntak av lovendringer, som krever 2/3 flertall. Alle personvalg skjer skriftlig når det foreligger flere kandidater til samme verv. Lovendringer krever 2/3 flertall og kan vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Lovendringen trer i kraft umiddelbart dersom årsmøtet ikke beslutter noe annet. Lovendringer skal aldri ha tilbakevirkende kraft.

9. Eventuelt

Saker og forslag fra Vellets medlemmer som ønskes behandlet og avgjort på årsmøtet, må være styret i hende innen 30. april hvert år. Umeldte saker kan fremlegges og diskuteres etter flertallsvedtak, men ikke settes under avstemning.