Vann- og trykkavløp


Siste frist for påmelding til trykkavløp og vann:

Navn hytteeier

adresse

postnr sted

                                                                                              Spydeberg xx.september

Absolutt siste frist for påmelding!!!

(Har dere allerede meldt dere på, kan dere se bort fra denne henvendelsen. Bruk den som en informasjon om fremdrift.)

Lyseren Samarbeidsutvalg LSU og Spydeberg kommune har anmodet velforeningen om å sende ut en siste mulighet for påmelding til trykkavløp og kommunalt vann til avtalt pris.

Spydeberg kommune er nå i sluttfasen med kravspesifikasjonene, og anbudsinvitasjon legges ut i oktober. I dag er det over 350* hytter/boliger som har meldt seg på trykkavløpet. Det er nok til å realisere anlegget.

På kommunalt helårs vann er det ca 218* påmeldte. Det er noe for lite til at det blir økonomi til å bygge ut anlegget. Det trengs flere påmeldinger.

Kommunalt vann legges imidlertid inn som opsjon i anbudsdokumentene.

Hva får vi?

Alt. 1: Trykkavløp med svartvann fra vannklosett. Kommunalt helårs vann fra Spydeberg vannverk. Det forutsetter at alle som har meldt seg på trykkavløp også velger kommunalt vann.

Alt. 2: Trykkavløp med svartvann fra vannklosett. Hver hytte må selv sørge for vann.

Å sørge for eget vann med samme kvalitet som kommunalt vann er også forbundet med kostnader. 

SVINES VEL

Vann- og trykkavløp

Vann- og avløpsanlegget på Svines - tilkoblinger


Beskjed fra Spydeberg kommune til Svines vel om tilkoblinger:


"Vi opplever at mange har dratt inn/delvis koblet seg på? Dette oppleves som ganske frustrerende og kan komme til å bli dyrt siden Veidekke må gå tilbake mange ganger.

Det er viktig som det er kommunisert tidligere at det ikke foretas tilkobling. Veidekke skal trykkprøve og desinfisere vannledningene og er avhengig av å få spylt ut ledningene.

Der hvor hytteeierne har dratt disse inn så kan dette avhjelpes med at hytteeierne kobler på en «pel» ledning som de stikker ut av ventil/vindu etc slik at Veidekke kan sette på en kran slik at de får luftet ut ledningen. Dette er unntaket hvis det er dype grøfter som er gjenfylt av forskjellige årsaker.

Dette vil uansett være et avvik og hvis det som følge av dette skulle oppstå lekkasjer etc. så fraskriver Veidekke seg ansvaret for dette, siden dette er kommunisert gjentatte ganger.

Dette vil også bli lagt ut på hjemmesiden vår. De av dere som i nærmeste fremtid skal ha årsmøte så vær snill å hjelp oss med dette å ta dette opp og orienter.


Mvh Odd Strand

Prosjektleder

Spydeberg kommune

Tlf: 69682000

Tlf direkte:69682028

E-post: odd.strand@spydeberg.kommune.no"

(Publisert 04.05.2015)


Siste nytt om stengning av Svinesveien

Veien vil trolig bli stengt frem til påske. Veidekke må sprenge og fjerne noe fjell som ligger i traseen, de vil fylle igjen veien etter hvert, men kun i en standard hvor de kommer forbi med anleggsbiler. Det vil nok i perioder være mulig å kjøre frem til Svines gård. Veidekke regner med at de er ferdig i god tid før påske, men vil ha en sikkerhetsmargin. Etter påske starter arbeidet med stikkledninger.

(Publisert 30.01.2015)

Oppdatert informasjon om VA-prosjektet (vann + trykkavløp)

Den 19. juni ble det avholdt et informasjonsmøte om VA-prosjektet (omdøpt fordi prosjektet nå omfatter både vann og avløp) i regi av Spydeberg kommune, der også styremedlemmer i vellene rundt Lyseren var invitert. Svein Garden, Bjørg Foss og Marianne Bevum fra styret i Svines vel var til stede, samt Anne-Karin Nysæther, som er vellets representant i LSU.

Veidekke AS har tegnet kontrakt for VA-løsningen, og tilbudet gjelder både helårsvann og avløp. Prosjekteringsleder Trond Karlsøen fra Veidekke informerte om fremdriftsplanen. Prosjektering av overføringsledning og vannledning er allerede startet. I tillegg vil det i løpet av sommeren bli prosjektert sideledninger fra Holli til Spydeberg. Prosjektering for områdene rundt Lyseren vil skje siste halvår 2013. Legging av overføringsledning og vannledning vil skje i perioden fra august 2013 til oktober 2014. Arbeidene med ledningsanlegget rundt Lyseren vil foregå fra høsten 2013 til juni 2015. Det betyr at det blir meget stor aktivitet rundt det meste av Lyseren i hele 2014.

Rørene vil så langt det la seg gjøre bli lagt på land (ikke i vannet, som tidligere planlagt); de store samlerørene må imidlertid føres gjennom Lyseren. Rørene vil primært bli lagt på frostfri dybde, alternativt med varmekabel. Totalkostnad for hele prosjektet er ca. 76 millioner (fast sum), og byggetiden ca. 2 år; det vil si at alle skal være tilkoblet innen utgangen av 2015. Hver eiendom vil få sin egen minipumpestasjon.

Hvorvidt alle eiendommer vil bli koblet til samtidig, eller om det vil bli aktuelt med tilkobling etter hvert som enkeltområder ferdigstilles, er det foreløpig altfor tidlig å si noe om.

Hva betyr dette for oss på Svines?

Veidekke vil gjennomføre befaring på alle aktuelle eiendommer i løpet av høsten 2013. Alle eiendomsbesittere vil bli kontaktet i god tid for avtale om befaring. Befaringen må legges til hverdager. Grunnet det store omfanget vil det bli satt av maks. 20 minutter pr. eiendom. Det vil bli gjort en skriftlig avtale med hver enkelt etter befaring.

I tillegg vil det bli gjennomført tilsvarende befaring etter at arbeidet på hver enkelt eiendom er avsluttet. Det vil bli utarbeidet en informasjonsbrosjyre som legges ut på Spydeberg kommunes hjemmesider og distribueres til samtlige aktuelle husstander, og som dessuten deles ut til hytteeierne ved befaring.

Det vil bli gjennomført informasjonsmøter for alle impliserte i perioden juli–september 2013.

I 2015, før anlegget tas i bruk, vil det bli arrangert opplæringsmøter for å informere nærmere om trykkavløpet og om bruken av minipumpestasjonene.

Viktig:

Før befaring må hver enkelt hus-/hytteeier vite hvor rørene skal gå inn i og komme ut av huset, og tenke gjennom hvor de ønsker sin «personlige» pumpe plassert. Det er også viktig å informere Veidekke om kabler og rør i grunnen og andre spesielle forhold på egen tomt. Veidekke kan ikke gi råd om opplegg innenfor husvegg; det inngår ikke i kontrakten og er dessuten til dels utenfor det stedlige personellets kompetanseområde. Her må hver enkelt kontakte egen rørlegger/elektriker. Huseier må selv forestå nødvendig felling av trær på egen tomt og på forhånd fjerne hindringer i rørtrasé.

Pumpestasjonen plasseres på «omforent» sted utenfor huset. Pumpen er ca. 1 meter høy og har en diameter på ca. 80 cm. Denne skal graves ned, slik at bare lokket vil bli synlig over terrenget. Det må monteres en kontrollboks for pumpestasjonen. Denne skal være tilgjengelig for servicemann og må derfor plasseres ute (ev. på hus- eller bodvegg). Fremføring av strøm til pumpestasjon er huseiers ansvar (det kreves 16A kurs). Strømforbruk per pumpe vil være 1000–1200 W.

Prisen omfatter alt arbeid til husvegg. For arbeid innenfor husvegg må egen rørlegger /elektriker kontaktes. Brytere til eventuelle varmekabler blir levert, men ikke tilkoblet.

Dimensjonen på avløpsrør ut fra huset er 110 mm, og på vannledning inn i huset 32 mm.

Veidekke legger vekt på å «gå forsiktig frem» under arbeidet, med minst mulig inngrep i terrenget. Anleggsbredde på Svines skal være maksimum 8 meter, men vil i de fleste tilfeller være betydelig smalere. Rørledninger vil bli lagt mellom hytte-/husrekker, det betyr som regel i vei. Etter hvert som arbeidet fullføres, vil det bli foretatt reetablering av terrenget til tilnærmet samme standard som tidligere.

Anleggskostnaden for avløpsløsning var i utgangspunktet stipulert til kr 130 000 per eiendom; den  har nå kommet ned i kr 120 000. I tillegg kommer en kostnad på kr 25 000 kroner for tilførsel av helårsvann. Prisen dekker, som nevnt, alt arbeid frem til husvegg. Årlige avgifter er foreløpig ikke beregnet, men antas å bli ca. kr 5 000 for vann og avløp. Det vil ikke bli montert vannmålere.

For de som ikke har meldt seg på vann og avløp:

Jo flere som melder seg på, desto billigere blir det for hver enkelt! Det er fortsatt ikke for sent, endelig frist er 31. august.

Tilkobling i ettertid vil medføre betydelige merkostnader; selve tilkoblingsavgiften vil øke, og hver enkelt huseier må selv sørge for legging av rør og øvrig arbeid på egen tomt og selv bære kostnadene for dette.

NB: De som har innlagt vann, og som ikke ønsker å bli tilkoblet det kommunale trykkavløpet, vil ifølge kommunen få dette avstengt ved inspeksjon.

Les mer om trykkavløp på Spydeberg kommunes hjemmesider. Oppdatert informasjon om VA-prosjektet (vann + trykkavløp) 

Den 19. juni ble det avholdt et informasjonsmøte om VA-prosjektet (omdøpt fordi prosjektet nå omfatter både vann og avløp) i regi av Spydeberg kommune, der også styremedlemmer i vellene rundt Lyseren var invitert. Svein Garden, Bjørg Foss og Marianne Bevum fra styret i Svines vel var til stede, samt Anne-Karin Nysæther, som er vellets representant i LSU.

Veidekke AS har tegnet kontrakt for VA-løsningen, og tilbudet gjelder både helårsvann og avløp. Prosjekteringsleder Trond Karlsøen fra Veidekke informerte om fremdriftsplanen. Prosjektering av overføringsledning og vannledning er allerede startet. I tillegg vil det i løpet av sommeren bli prosjektert sideledninger fra Holli til Spydeberg. Prosjektering for områdene rundt Lyseren vil skje siste halvår 2013. Legging av overføringsledning og vannledning vil skje i perioden fra august 2013 til oktober 2014. Arbeidene med ledningsanlegget rundt Lyseren vil foregå fra høsten 2013 til juni 2015. Det betyr at det blir meget stor aktivitet rundt det meste av Lyseren i hele 2014.

Rørene vil så langt det la seg gjøre bli lagt på land (ikke i vannet, som tidligere planlagt); de store samlerørene må imidlertid føres gjennom Lyseren. Rørene vil primært bli lagt på frostfri dybde, alternativt med varmekabel. Totalkostnad for hele prosjektet er ca. 76 millioner (fast sum), og byggetiden ca. 2 år; det vil si at alle skal være tilkoblet innen utgangen av 2015. Hver eiendom vil få sin egen minipumpestasjon.

Hvorvidt alle eiendommer vil bli koblet til samtidig, eller om det vil bli aktuelt med tilkobling etter hvert som enkeltområder ferdigstilles, er det foreløpig altfor tidlig å si noe om.

Hva betyr dette for oss på Svines?

Veidekke vil gjennomføre befaring på alle aktuelle eiendommer i løpet av høsten 2013. Alle eiendomsbesittere vil bli kontaktet i god tid for avtale om befaring. Befaringen må legges til hverdager. Grunnet det store omfanget vil det bli satt av maks. 20 minutter pr. eiendom. Det vil bli gjort en skriftlig avtale med hver enkelt etter befaring.

I tillegg vil det bli gjennomført tilsvarende befaring etter at arbeidet på hver enkelt eiendom er avsluttet. Det vil bli utarbeidet en informasjonsbrosjyre som legges ut på Spydeberg kommunes hjemmesider og distribueres til samtlige aktuelle husstander, og som dessuten deles ut til hytteeierne ved befaring.

Det vil bli gjennomført informasjonsmøter for alle impliserte i perioden juli–september 2013.

I 2015, før anlegget tas i bruk, vil det bli arrangert opplæringsmøter for å informere nærmere om trykkavløpet og om bruken av minipumpestasjonene.

Viktig:

Før befaring må hver enkelt hus-/hytteeier vite hvor rørene skal gå inn i og komme ut av huset, og tenke gjennom hvor de ønsker sin «personlige» pumpe plassert. Det er også viktig å informere Veidekke om kabler og rør i grunnen og andre spesielle forhold på egen tomt. Veidekke kan ikke gi råd om opplegg innenfor husvegg; det inngår ikke i kontrakten og er dessuten til dels utenfor det stedlige personellets kompetanseområde. Her må hver enkelt kontakte egen rørlegger/elektriker. Huseier må selv forestå nødvendig felling av trær på egen tomt og på forhånd fjerne hindringer i rørtrasé.

Pumpestasjonen plasseres på «omforent» sted utenfor huset. Pumpen er ca. 1 meter høy og har en diameter på ca. 80 cm. Denne skal graves ned, slik at bare lokket vil bli synlig over terrenget. Det må monteres en kontrollboks for pumpestasjonen. Denne skal være tilgjengelig for servicemann og må derfor plasseres ute (ev. på hus- eller bodvegg). Fremføring av strøm til pumpestasjon er huseiers ansvar (det kreves 16A kurs). Strømforbruk per pumpe vil være 1000–1200 W.

Prisen omfatter alt arbeid til husvegg. For arbeid innenfor husvegg må egen rørlegger /elektriker kontaktes. Brytere til eventuelle varmekabler blir levert, men ikke tilkoblet.

Dimensjonen på avløpsrør ut fra huset er 110 mm, og på vannledning inn i huset 32 mm.

Veidekke legger vekt på å «gå forsiktig frem» under arbeidet, med minst mulig inngrep i terrenget. Anleggsbredde på Svines skal være maksimum 8 meter, men vil i de fleste tilfeller være betydelig smalere. Rørledninger vil bli lagt mellom hytte-/husrekker, det betyr som regel i vei. Etter hvert som arbeidet fullføres, vil det bli foretatt reetablering av terrenget til tilnærmet samme standard som tidligere.

Anleggskostnaden for avløpsløsning var i utgangspunktet stipulert til kr 130 000 per eiendom; den  har nå kommet ned i kr 120 000. I tillegg kommer en kostnad på kr 25 000 kroner for tilførsel av helårsvann. Prisen dekker, som nevnt, alt arbeid frem til husvegg. Årlige avgifter er foreløpig ikke beregnet, men antas å bli ca. kr 5 000 for vann og avløp. Det vil ikke bli montert vannmålere.

For de som ikke har meldt seg på vann og avløp:

Jo flere som melder seg på, desto billigere blir det for hver enkelt! Det er fortsatt ikke for sent, endelig frist er 31. august.

Tilkobling i ettertid vil medføre betydelige merkostnader; selve tilkoblingsavgiften vil øke, og hver enkelt huseier må selv sørge for legging av rør og øvrig arbeid på egen tomt og selv bære kostnadene for dette.

NB: De som har innlagt vann, og som ikke ønsker å bli tilkoblet det kommunale trykkavløpet, vil ifølge kommunen få dette avstengt ved inspeksjon.

Les mer om trykkavløp på Spydeberg kommunes hjemmesider.

Svinesveien vil bli stengt i en periode i forbindelse med gravearbeid

Gravearbeidet starter opp i januar 2015 og da vil Svinesveien bli stengt fra brua/kloppa fra 5. januar 2015 og i ca. 2 måneder fremover. Det er gjort avtale med Spikerverket om parkering, enten ved bommen/saga, vaktmesterboligen eller på den store plassen nede ved feriehjemmet, avhengig av snøforhold osv. Det vil bli skiltet.


(Publisert 04.12.2014)

Tegning/kart over Svines vedrørende traséen for nytt trykkavløp

Her kan du se siste tegning over traséen på Svines fra Spydeberg kommune. 


(Publisert 18.11.2014)

Bilde tatt ved brua i november 2014

Status pr. 1. juli 2014 fra Spydeberg kommune om "Trykkavløp Lyseren"


Se status her


(Publisert 29.09.2014)

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren, Spydeberg og Enebakk kommuner


Her kan du lese forskriften som er vedtatt av Spydeberg kommunestyre 17. juni 2014 og Enebakk kommunestyre 31. mars 2014.


(Publisert 29.09.2014) 

Trasekart for vann og avløp på Svines


(Publisert 23.06.2014)


Her kan du se siste versjon av traseen for vann og avløp rundt på Svines.

Artikkel i Enebakk Avis torsdag 16. januar 2014 om avløpsledning i Lyseren - Les artikkelen her.

Nytt om prosjektet vann og avløp ved Lyseren

Onsdag 19. juni 2013 var styret invitert til et informasjonsmøte om prosjektet vann og avløp ved Lyseren. Informasjon fra møtet er sendt ut til alle medlemmer og kan leses her.

Viktig å merke seg:

Nå vil kommunene, både Spydeberg og Enebakk følge opp med pålegg på de hytter som ikke retter seg etter nevnte retningslinjer. Kommunene har lagt til rette for ordnede forhold. Kloakk vil bli pumpet ut av Lyserens nedbørsfelt og overført til ASHA renseanlegget i Askim.

Benytt siste muligheten for ordinær påmelding og siste frist er (1.oktober.) Etter denne tid legges anbudet ut på Doffin, nettsted for offentlige anbud.

For påmelding se: www.spydeberg.kommune.no Lyseren vann og avløp. Eller benytt allerede tilsendt brev og skjema.

Og til dere som allerede har meldt dere på, ønsker vi lykke til.

Med vennlig hilsen                                            * Gjelder alle definerte hytteområder i byggetrinn 1 og 2

For de som ikke har meldt seg på VA:


Det er fortsatt ikke for sent å melde seg på, endelig frist er 31. august. Tilkobling i ettertid vil medføre betydelige merkostnader.

De som har innlagt vann, og som ikke ønsker å bli tilkoblet det kommunale trykkavløpet, vil ifølge kommunen få dette avstengt ved inspeksjon.

Veidekke AS er i gang med prosjektering og anlegget skal være ferdig til påkobling juni 2015

Det skal  gjennomføres befaring på alle aktuelle eiendommer i løpet av høsten 2013, sammen med eiendomsbesitter. Før befaring må hver enkelt hus-/hytteeier vite hvor rørene skal gå inn/ut av huset, og hvor de ønsker sin «personlige» pumpe plassert.

Det vil bli gjennomført informasjonsmøter for alle impliserte i perioden juli–september 2013.

Nytt fra Lyseren Samarbeidsutvalg

Fra Anne-Karin Nysæther, som er vår representant i LSU, har vi fått følgende info:


Prosjekt trykkavløp som var påbegynt i 2007 er nå lagt ut på anbud. 24

entreprenører har vært på befaring. Anbudsfristen er 28.januar 2013. Planlagt oppstart er våren 2013.

På Svines er det liten tilslutning når det gjelder vann i tillegg til trykkavløpet. Men er det over 300 i alt blir det vann også. Det er bestemt at hver hytte skal ha hver sin kvernpumpe. Hver pumpe er på 1000 w. Røret fra hovedledning i vannet kan graves ned eller legges på fjell i sprekker og kløfter

Nærmere info kan man finne på www.Lysereninfo.no

 

Den nye demningen i Smalelva er nå nesten ferdig. Det vil fra isen går bli en fast vannstand i Lyseren på 161 m. over havet. Det er 15 cm lavere enn i dag.

 

Har du spørsmål eller saker som du vil at vi skal ta opp på årsmøtet i LSU, kan du sende dette innen 31. desember til Annek.Nysether@hotmail.no

Arbeidene på Svinesveien

Første del av arbeidene på Svinesveien er ferdig, det er gjennomført grøfting fra bommen fram til brua over kloppa. Veien vil bli skrapet 2-3 ganger i løpet av sommeren. Arbeidene med å sikre autovernet og legge på nytt dekke vil fortsette til høsten og våren neste år.