Lyseren Grunneierforening

SVINES VEL

LYSEREN GRUNNEIERFORENING

Hentet fra Grunneierforenings side:

Lyseren har et areal på 7,5 kvadratkilometer og en dybde på ned til 50 meter. Høyde over havet er 162 m, mens landet omkring åsene når en høyde på ca. 150-200 m.o.h. Landskapet er bølgeformet med små høydeforskjeller. Ca. 65 pst. av vannspeilet ligger i Spydeberg kommune, mens ca. 35 pst. ligger i Enebakk.


Lyseren Grunneierforening har satt opp 8 informasjonstavler som viser kart over vannet, informasjon om tiltak som det arbeides med, fiskearter og selvbetjeningskasse for kjøp av fiskekort. Tavlene er satt på følgende steder:


Spydeberg: Vøien, Haugen (innkjøringen til gamle fiskedammen), Kula, Granodden og Hallerud (ved veibommen)


Enebakk: Knurrestad/Nosa (båtbryggene), Veien til Svines og Spigerverkets feriehjem (leie av lokaler eller hytter tlf 93005154) og Bærmerud badeplass.


Nedbørsfelt og vannføring

Lyserens nedbørsfelt er på hele 28 kvadratkilometer. Årlig nedbør ligger på omkring 750 mm. Lyseren er råvannskilde for to kommuner, Hobøl og Spydeberg.   


Geologiske forhold

Lyseren er oppdemt av en morenerygg fra istiden. Nedbørsfeltet ligger i det

sørøst-norske grunnfjellsområdet og fjellgrunnen består hovedsakelig av gneis. Det meste av nedbørsfeltet ligger under den øvre marine grense, som i dette området ligger ca. 200 m.o.h. I de lavereliggende områder består løsmassene av marine leirer, mens høyereliggende strøk er dekket av bunnmorene med varierende mektighet. I syd er det sandjordarter. Dyrket mark utgjør ca. 8,9 pst. av nedslagsfeltet, mens 64,8 pst. er skog og myr. Vannarealet utgjør 26,3 pst.

Lyseren har 6-7 små tilløp i form av bekker og et utløp, Smalelva. Elva har sitt utløp i Glomma ca. 8 kilometer lenger sør. Lyseren er kildevann og har flere oppkommer (Fylkesmannen i Oslo og Akershus).


Lyseren er et regulert vann som etter høyesterettsdom av 1898 og 1918 ikke skal ha høyere vannstand enn at fugl kan sitte tørt på Hvitskjærs topp, et skjær i Haugensvika.


Landskap og arealbruk

Lyseren har 5 store øyer, Storøya, Bukkøya og Grindøya i Spydeberg kommune, samt Åkerøya og Bergsøya i Enebakk kommune. Storøya og Bukkøya har ingen hyttebebyggelse, mens Grindøya har mye hyttebebyggelse og Åkerøya er bebygd med totalt 6 hytter. Bergsøya er ubebygd.


I nedslagsfeltet til Lyseren er det 790 hytter i Spydeberg kommune. I Enebakk er det ca. 300 hytter. I begge kommunene er det innført tvungen renovasjon for hyttebebyggelse. Det startet et planleggingsarbeid i 2007 hvor en skal vurdere aktuelle avløpsordninger for hytter og fastboende både i Enebakk og Spydeberg. I arbeidsgruppen deltar Spydeberg kommune, Enebakk kommune, Hobøl vannverk, politisk representant fra Spydeberg Kommune, Lyseren Samarbeidsutvalg og Lyseren Grunneierforening. Arbeidsgruppen skal legge fram sine forslag til politisk behandling i løpet av 1. kvartal 2008.


Det bor ca. 200 personer i nedslagsfeltet. Det finnes ingen tettsteder. Innsjøen utgjør et aktivt frilufts- og rekreasjonsområde for mange hytteeiere og fastboende i begge kommuner.


Lyseren Grunneierforenings hjemmeside finner du på: http://lysereninfo.no/